1. hfHusumHave er som en del af et fredet område beliggende på Vestvolden mellem Åkandevej og Mørkhøjvej/Muldager. Foreningens formål er at administrere dens 118 haver. Alle myndige, der har bopæl i Københavns Kommune eller nabokommunerne og Dragør kan opskrives på venteliste.
 2. Den enkelte have er på 140 m2 og der må max. bebygges på 15% af grundens størrelse, lig med 21 m2. Ved enhver påtænkt nybygning skal bestyrelsen forinden have tilsendt ansøgning med tegning og mål samt afstand fra hække. Ved tagudskiftning tillades kun Onduline-plader, tagpap eller ståltag.
 3. Fællesudgifter betales enten halvårligt pr. 1/2 og 1/8 eller helårligt pr. 1/2. Jordleje betales pr. 1/5. Alt betales senest første hverdag i forfaldsmåneden.
 4. Kommunens samt foreningens repræsentanter har til enhver tid ret til adgang til det lejede område.
 5. Alle låger til de enkelte haver skal i alle afd. anbringes ind mod egen havegang. Have nr. skal være synligt fra stien. Det lejede må kun anvendes til havebrug og der må ikke overnattes på grunden. Dyrehold er forbudt. Hund kan dog tillades, såfremt den ikke er til gene for naboerne.
 6. Stierne foran haverne i alle skal altid være renholdte. Henstilling af cykler og barnevogne på stierne er forbudt. Cykling er kun tilladt på den offentlige sti foran haverne i afd. II og III.
 7. I sæsonen foretages hækklipning 2 gange og i højsæsonen foretages ugentlig plæneklipning, lørdag og søndag dog inden kl. 12,00. Bedene skal være renholdt. Hækkenes højde må max. være 180 cm ud til stien. Og alle mellem-hække efter aftale med naboen, dog ikke højere end 160 cm. Ved salg hæfter sælger for beskæring af for høj beplantning.
 8. Al træbeplantning skal holdes 3 m fra skel til bagsiden, ligeledes skal al høj beplantning holdes 1 m fra ydre- og mellem hæk. Træhøjden må max. være 3 m. Hvidtjørnen på Vestvolden er fredet. Træer og buske dér, og på fællesarealerne, må ikke fældes. Alle hække holdes som beplantning, medmindre andet er aftalt med bestyrelsen.
 9. Der må ikke gødes med renovation eller anvendes pesticider eller andre kemiske bekæmpelsesmidler mod svampe, ukrudt eller insekter på arealet. Bjørneklo, Japansk Pileurt og andre lignende arter skal fjernes.
 10. Vanding er kun tilladt med håndholdt slange og først efter kl. 16:00. Have-bassiner af enhver art er ikke tilladt. Brosten og fliser udenfor haven er heller ikke tilladt.
 11. Foreningens haveredskaber skal straks efter brug, dog senest samme aften, bringes rengjorte tilbage. Fjernelse af eller flytning af mærker og skelpæle i fællesarealerne er strengt forbudt.
 12. Bortkørsel af grønt haveaffald foretages forår og efterår. Storskrald bortkøres kun om foråret. Datoerne ophænges i udhængsskabene. Afbrænding af affald og affald smidt udenfor haverne er strengt forbudt. Fliser, brosten o.l. må ikke sættes ud til storskrald. Bestyrelsen kan indkalde til fællesarbejde i forbindelse med vedligeholdelse af fællesarealerne.
 13. Medlemmet har pligt til at holde sit hus og have i forsvarlig stand og skal straks ved påbud fra bestyrelsen bringe det fornødne i orden. Høj tale og radio, som er til gene for naboer, er ikke tilladt.
 14. Ved lejemålets ophør skal lejer aflevere have og hus i ryddeliggjort og reetableret stand. Dersom et medlem forulemper et andet medlem, eller på anden måde forser sig og der sker en klage, skal en sådan straks indsendes til formanden. Klagen vil blive behandlet på et bestyrelsesmøde, hvor klageren er til stede.
 15. I Foreningens hus ”Skovhuset” afd. I nr. 19 holdes åbent første lørdag i måneden i perioden 1/5 – 1/10. mellem kl. 11.00 – 12.00. Ellers efter aftale.
 16. Foreningens bestyrelse er berettiget til at foretage ophævelse af den indgåede lejeaftale, jf. § 7.3 i foreningens vedtægt, såfremt medlemmet i væsentlig grad misrøgter det lejede nyttehave-lod, herunder manglende oprydning af havemøbler mm ved havesæsonens afslutning, eller groft tilsidesætter bestemmelser pålagt området udefra, eller på tilsvarende måde tilsidesætter foreningens til enhver tid gældende vedtægter og ordensreglement.
 17. Ovenstående regler som man underkaster sig ved indmeldelse i foreningen skal altid overholdes. Medlemmerne er i alle forhold underkastet den med Kolonihaveforbundet indgåede kontrakt. I øvrigt er man altid pligtig til at rette sig efter enhver af bestyrelsens givne henstillinger.
20140616_173540