Ordensreglementet er et tillæg til Hovedlejekontrakten for H/F HusumHave.

Hovedlejekontrakten er indgået mellem udlejer Københavns Kommune Teknik- og Miljø Forvaltningen Center for Park og Natur og lejer Kolonihaveforbundet for Danmark samt Kolonihaveforbundets kreds 1.

Hovedlejekontrakten kan ikke ændres af H/F HusumHave bestyrelse eller medlemmer. Det er alene regler i dette ordensreglement, der ikke er nævnt i Hovedlejekontrakten, der kan ændres på H/F HusumHaves generalforsamlinger efter de gældende regler herfor.

H/F HusumHaves Bestyrelse og lejere af de enkelte havelodder er forpligtet til overholdelse af
Hovedlejekontrakten, HusumHaves vedtægter, HusumHaves ordensreglement og henstillinger fra Kolonihaveforbundet.

ORDENSREGLEMENT H/F HUSUMHAVE

Bestyrelsen er ansvarlig for at føre tilsyn med at bestemmelserne overholdes. Lejer af det enkelte lod skal til enhver tid rette sig efter Bestyrelsens henstillinger.

1. Anvendelse

Det lejede må anvendes til havebrug. Derfor kan det ikke godkendes at der opstilles
legepladsudstyr, havetrampoliner etc.

1.2 De offentlige arealer skal holdes ryddet og med fri passage, derfor må der ikke stilles biler,
cykler, barnevogne etc. på stierne.

2. Leje

Fællesudgifter betales enten halvårligt pr. 1/2 og 1/8 eller helårligt pr. 1/2.

Jordlejen betales enten pr. 1/2 eller pr. 1/5.

Alt betales første hverdag i forfaldsmåneden.

3. Bebyggelse mv.

Som tag på bygningen tillades kun Onduline-plader, tagpap eller ståltag.

Alle havelåger til de enkelte lodder skal anbringes så de åbner ind mod egen lod.

Havenummer skal være synlig fra stien.

Der må ikke støbes med cement, beton eller lignende udover hvad bestyrelsen evt. giver skriftlig tilladelse til.

4. Husdyrhold

Dyrehold af enhver art er forbudt. Dog kan det tillades at man medbringer hunde, hvis de ikke
er til gene for naboerne.

5. Ren- og vedligeholdelse

Hække mod offentlige arealer skal holdes velholdte og klippet ind, så de ikke generer
forbipasserende, samt stierne skal være renholdte udfor eget havelod af lejer.

5.2 Hække mod stier samt mellem de enkelte havelodder skal være med max. højde på 1.80m.
Al anden beplantning på haveloddet skal holdes så det max er 3m højt.

5.3 Vedligeholdelse og klipning af hække mv. påhviler den enkelte lejer.

5.4 Loddet skal af lejer holdes så ukrudt, beplantning mv. ikke breder sig hverken gennem jorden,
luftbåren eller på anden måde i hæk eller udenfor egen havelod.

5.5 Vanding, udover med vandkande, er kun tilladt med håndholdt slange fra kl. 6-8 og fra kl. 16-21.

5.6 Havebassiner af enhver art er ikke tilladt. Dog tillades fuglebad men max vandmængde på 8 liter.

5.7 Haveforeningen sørger for mulighed for afhentning af storskrald og grøntaffald på fastlagte dage i
havesæsonen. Datoerne offentliggøres som minimum i udhængs skabene samt på hjemmesiden.

5.8 Alt grøntaffald skal være komposterbart og enten afleveres i klare plastposer eller være bundtet.
Stammer må højst være 15 cm i diameter. Bundter og stammer må højst være 2m. lange.

5.9 Storskrald: Fliser, brosten, møbler, batterier, maling, farligt affald og lign. må ikke sættes til storskrald,
men skal affaldssorteres og bortskaffes efter gældende regler af den enkelte lejer.

5.10 Foreningens haveredskaber skal straks efter brug, dog senest samme aften, bringes rengjort tilbage.

5.11 Afbrænding af affald, åben ild mv. er strengt forbudt. Grill og bålfade er tilladt, hvis det stilles på ikke
brandbart materiale, samt væk fra brandbare omgivelser og hvis det ikke generer naboer. Lejer er
forpligtet til at orienterer sig om der fx er udstedt midlertidigt forbud fra Københavns beredskab eller
andre myndigheder i forbindelse med tørkeperioder mv.

5.12 Bestyrelsen kan skriftligt indkalde til fællesarbejde med vedligeholdelse af fællesarealer mv. med
varsel på min. 1 måned. Udeblivelse medfører en afgift på 500 kr.

6. Støj

6.1 Støjende arbejde som fx at anvende maskiner, græsslåning mv. må udføres i hverdage, lørdage kun
til kl. 15 og søndage kun til kl. 12.

6.2 Høj tale, telefon på medhør radio der spiller i det åbne rum mv. som er til gene for naboerne, er ikke tilladt. Der kan ske undtagelser, hvis det aftales med naboerne fx i forbindelse med en festlig sammenkomst med mere.

7. Klager, forulempelse, misrøgt mv.

7.1 Dersom et medlem forulemper et andet medlem, eller på anden måde forser sig og der sker en klage,
skal en sådan straks indsendes til Bestyrelsen. Klagen vil blive behandlet på et bestyrelsesmøde.

7.2 Klager over manglende vedligeholdelse af loddet, beplantning mv, kan, hvis der ikke opnås enighed,
indbringes til vurdering i Kolonihaveforbundet efter gældende regler.

7.3 Alle klager og mangel på at overholde Hovedlejekontrakten, Ordensreglementet og Vedtægterne efter
påbud, vil blive behandlet efter gældende love, bestemmelserne i Hovedlejekontrakten og HusumHaves
Vedtægter og kan føre til ophævelse af den indgåede lejeaftale, jævnfør Hovedlejekontrakten og
HusumHaves Vedtægter.

8. Adgang til det lejede

8.1 Københavns kommune samt Bestyrelsen og repræsentanter herfor har til enhver tid, efter aftale med
haveloddets lejer, ret til fri og uhindret adgang til loddet. Varslet om at der skal gives adgang til loddet
er min. 3 dage. Hvis lejer ikke giver adgang til loddet i overensstemmelse med varslet, kan ovennævnte
parter skaffe sig adgang til loddet med hjælp fra fogedretten.

8.2 I nødstilfælde som fx brand og vandskade mv. har alle ret til uden varsel at skaffe sig adgang til loddet.

9. Aflevering/salg af det lejede ved ophør

9.1 Ved lejemålets ophør/salg skal lejer aflevere det lejede lod i ryddeliggjort og retableret stand og i
overensstemmelser med regler og vedtægter. Lejer kan enten selv udbedre haveloddet inden
afståelse/salg og ellers hæfter lejer for alle udgifter i forbindelse med at loddet overholder
Hovedlejekontrakten, Ordensreglementet og Vedtægterne.

9.2 Ledige havelodder tilbydes først opskrevne på den interne venteliste efter de gældende regler. Er der
ingen der vil leje haveloddet tilbydes den på den eksterne liste, ligeledes efter de gældende regler.

10. Intern venteliste

10.1 På den interne venteliste kan stå én have lejer pr. havelod i H/F HusumHave, dog således at modtager
man et nyt havelod, så afgives det havelod man har til ventelisten. Man kan således ikke omgå at afgive
et havelod til ventelisten. Den nye lejekontrakt kan tilføjes personer efter samme regler som ved første
gangs leje beskrevet i Hovedlejekontrakten.
Dette afsnit er gældende regler i Københavns kommune og kan kun ændres ved tilladelse herfra.

10.2 Lejer kan opskrives på den interne venteliste når der minimum er gået 5 år fra det tidspunkt man har
overtaget sit nuværende havelod.

10.3 Det koster 200 kr. at blive skrevet op på den interne venteliste og herefter 100 kr. pr. år at stå på
ventelisten, som betales inden hvert års 1. februar. Betales ikke bortfalder ens plads på ventelisten.

10.4. Opskrevne på den interne venteliste skal skriftligt orientere bestyrelsen om, hvilke tilbud de vil
modtage; alle havelodder, udvalgte afdelinger/havelodder, prisramme eller om de vil stå i bero i en
given periode.

10.5. Er man aktiv søgende skal man svare på de tilbud man modtager. Svarer man ikke på tre tilbud slettes
man af ventelisten og mister sin plads. Ønsker man herefter igen at stå på den interne venteliste, må
man skrive sig op på ny. Der er ingen begrænsning for hvor mange tilbud man må svare nej til.

11. Ekstern venteliste

11.1 Den eksterne venteliste føres efter de af udlejer Københavns kommune givne og gældende regler.

11.2 På den eksterne venteliste er 35 pladser. Bestyrelsen skriver på foreningens hjemmeside når der er
tomme pladser på ventelisten samt hvornår og hvordan der igen kan foretages ekstern opskrivning.

11.3 Det koster 200 kr. at blive opskrevet på den eksterne venteliste og herefter 100 kr. pr. år at stå på
ventelisten, som betales inden hvert års 1. februar. Betales ikke bortfalder ens plads på ventelisten.

11.4 Opskrevne på den eksterne venteliste skal skriftligt orientere bestyrelsen om, hvilke tilbud de vil
modtage; alle havelodder, udvalgte afdelinger/havelodder, prisramme eller om de vil stå i bero i en
given periode.

11.5 Er man aktiv søgende, skal man svare på de tilbud man modtager. Svarer man ikke på tre tilbud slettes
man af ventelisten og mister sin plads. Ønsker man herefter igen et havelod, må man skrive sig op på
ny. Man kan max. sige nej tre gange.

12. Skovhuset og kontakt til bestyrelsen

12.1 Foreningens fælleshus og have er ”Skovhuset”, beliggende i afdeling 1 nr. 19.

12.2 Repræsentanter for Bestyrelsen kan træffes i Skovhuset hver den første lørdag i måneden i perioden 1/5
– 1/10 mellem kl. 11 og 12 og ellers efter aftale. Herudover kan bestyrelsen træffes på telefon og mail i
de på hjemmesiden angivne tidspunkter og telefonnummer/mailadresse.

Besluttet på Generalforsamling d. 21. marts 2024

300634992_10159912884568879_4284832586924962363_n